بعد از انتقال بار به فرودگاه فرآیند اخذ مجوز خروج بار از کشور از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) آغاز می شود که طی شدن مراحل گمرکی نیاز به کپی گذرنامه و بلیط سفر و تکمیل فرم های کمرگی و حضور فرستنده دارد.
مراحل تشریفات گمرکی در حدود ۲ ساعت زمان احتیاج دارد و بار در بدو ورود به محوطه گمرک توسط پرسنل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) توزین می شود که مبنای صدور بارنامه می باشد. بعد از توزین، ارزیاب گمرک بار را بازدید و در صورت نیاز جعبه ها باز می شوند تا ماهیت کالا مشخص شود و در نهایت جواز گمرکی یا پته مسافری که همان مجوز خروج بار از کشور می باشد توسط گمرک جمهوری اسلامی صادر می شود.
هزینه های گمرک شامل هزینه تخلیه بار .
پرسنل آسمان کارگو ایرانیان جهت تسهیل امور گمرکی تا پایان فرآیند خروج بار از کشور در کنار فرستنده کالا حضور دارند.
در تمامی مراحل سگ های موادیاب نیروی انظامی به همراه ماموران خود هوشیارانه در جستجوی موارد مشکوک و غیر مجاز هستند.